REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument określa zasady przeprowadzania oraz udziału w programie lojalnościowym skierowanym do klientów sklepu internetowego justinn.pl

2. Użyte w dalszej części dokumentu pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

I. Konto – konto Uczestnika w Sklepie, prowadzone na podstawie Regulaminu Sklepu,

II. Organizator – Mateusz Uklejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JUSTMAT MATEUSZ UKLEJEWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:  5562786190,

III. Program – akcja promocyjna o charakterze programu lojalnościowego, polegająca na przyznawaniu klientom Organizatora, dokonujących zakupów za pośrednictwem, dodatkowych korzyści, uregulowana w Regulaminie,

IV. Punkty – wirtualne jednostki rozliczeniowe działające w obrębie Sklepu przypisane do Konta, naliczane w związku z Transakcjami, podlegające wymianie na towary, zgodnie z Regulaminem,

V. Regulamin – niniejszy dokument,

VI. Regulamin Sklepu – regulamin dostępny pod adresem https://justinn.pl/content/8-regulamin,

VII. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem justinn.pl,

VIII. Transakcja – zakup towaru w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu,

IX. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Programie Lojalnościowym, która jest Klientem w rozumieniu Regulaminu Sklepu i posiada w Sklepie konto, o którym mowa w Regulaminie Sklepu,

X. Voucher – bon podarunkowy w postaci fizycznej lub wirtualnej o określonej na nim wartości pieniężnej, podlegający wymianie na towary w Sklepie.

3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem następujących danych:

II. adres e-mail: sklep@justinn.pl

II. adres korespondencyjny: ul. Stanisława Wachowiaka 5/28, 88-100 Inowrocław.

§ 2. Uczestnictwo

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

2. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta i akceptację Regulaminu.

3. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie, poprzez stosowną dyspozycję w ustawieniach Konta. W przypadku rezygnacji, Uczestnik traci Punkty nabyte w trakcie uczestnictwa w Programie, bez prawa do rekompensaty.

§ 3. Gromadzenie punktów

1. Uczestnik ma możliwość bieżącego podglądu stanu Punktów za pośrednictwem swojego konta w Sklepie.

2. Warunkiem uzyskania Punktów jest dokonanie Transakcji za pośrednictwem Konta i jej całkowite opłacenie (tj. ceny towaru oraz kosztów przesyłki, jeśli występują) i odebranie zamówionych towarów.

3. Punkty naliczane są według następującego przelicznika: 1 Punkt za każde pełne wydane zł w ramach jednej Transakcji.

4. Do wartości Transakcji będącej podstawą naliczenia Punktów nie wlicza się kosztów przesyłki.

5. W przypadku odstąpienia od Transakcji (w szczególności odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz odstąpienia na podstawie rękojmi za wady fizyczne), naliczone w związku z nią Punkty ulegają umorzeniu. W przypadku odstąpienia od części Transakcji, umorzeniu podlegają Punkty stosownie do wartości tej części Transakcji, od której dokonano odstąpienia.

§ 4. Wymiana punktów

1. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę oraz przeniesieniu na osoby trzecie.

2. Punkty podlegają wymianie na Vouchery, zgodnie z następującymi zasadami:

I.

3. Wymiany Punktów na Vouchery Uczestnik dokonuje poprzez panel w sklepie internetowym.

4. Punkty zachowują ważność przez 2 lata od chwili ich naliczenia. Po tym okresie Punkty tracą ważność i nie mogę być wymieniane zgodnie z ust. 2 i 3.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje odnośnie działania Programu za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 3

2. Zgłaszający reklamację powinien w szczególności podać identyfikujące go dane oraz informacje umożliwiające zidentyfikowanie nieprawidłowości.

3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami wynikłe na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, ma on prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

I. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

II. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7. Czas trwania i zmiana warunków Programu

1. Program obowiązuje od dnia 01.01.2021 i trwa przez czas nieokreślony.

2. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć Program, powiadamiając o tym Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

3. W przypadku odwołania Programu, Uczestnicy mają prawo do dokonania wymiany Punktów w myśl § 4, w terminie 14 dni od dnia, z wyłączeniem Punktów, które utracą ważność wcześniej zgodnie z § 4 ust. 4.

4. Organizator może zmienić treść Regulaminu w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn uzasadniających taką zmianę:

I. zaistnienia siły wyższej,

II. zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń sądowych bądź decyzji administracyjnej,

III. zaistnienia istotnych zmian w działalności Organizatora o charakterze biznesowym, w tym zmian w ofercie Organizatora oraz w umowach z podmiotami trzecimi,

IV. dostrzeżenia w praktyce funkcjonowania Programu postanowień budzących wątpliwości interpretacyjne,

V. dostrzeżenia przez Organizatora w praktyce funkcjonowania Programu postanowień stanowiących przedmiot nadużyć Uczestników, polegających na wykorzystaniu uprawnień przewidzianych w Regulaminie w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego i niezgodny z celem Programu.

5. Zmiana wchodzi w życie w terminie 15 dni od dnia poinformowania Uczestników o nowej treści Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia Uczestników nabyte na jego podstawie przed wejściem w życie zmiany i nie może pogarszać warunków ich realizacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Program nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że w warunkach tychże promocji Organizator wyraźnie postanowił inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu.